Anbringelse i
egen lejlighed

Anbringelse i egen lejlighed. jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller i beskæftigelse m.m., så at den unge udvikler færdigheder til at kunne fungere selvstændigt i én for dem kompliceret verden med mange udfordringer.
Vi arbejder på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed, der skal til for at kunne fungere i sociale sammenhænge.

Tilbuddet 

Tilbuddet henvender sig til unge med psykosociale vanskeligheder, som er i målgruppen for støtte jf. § 32,3 i Barnets Lov. Det er desuden unge som ikke er svært behandlingskrævende med psykiatriske diagnoser.

Tilbuddet henvender sig primært til unge i alderen mellem 16 og 23 år, som har et ønske eller behov for at bo i egen bolig med pædagogisk støtte. Unge indskrives typisk fra eget hjem, opholdssted, plejefamilie eller fra efterskole. De unge bor i eget værelse/lejlighed og har individuelle støtteordninger, samt fleksibilitet omkring regler og krav. Der vil være to kontaktpersoner tilknyttet den unge.

Lejligheder

IndsatsRutens samarbejdspartnere råder over 1 og 2 værelses lejligheder, som de unge har mulighed for at leje og blive boende i efter endt anbringelse.

IndsatsRuten indgår altid dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.

Det daglige arbejde med den unge

Støtteordningen er en fleksibel ordning. Det vil sige, at udover den daglige støtte og kontakt, kan vores kontaktpersonen følge den unge i lokalområdet, i skole, i hjemmet på samvær eller støtte i job/praktik. Det betyder at meget af vores arbejde med den unge, er netværksorienteret omkring den unge, så vi fastholder den unge i en positiv udvikling.

IndsatsRuten har forskellige pakker med minimum 15 timers kontaktpersonsordning ugentligt. Anbringende kommune forpligter sig til at betale de faste udgifter i anbringelsesperioden.

Et socialpædagogisk bostøttetilbud

Vi arbejder relationspædagogisk og den unge vil få tilknyttet en primær-kontaktperson, der har den primære kontakt samt ansvar for strukturering af hverdagen samt opfølgning på handleplansarbejdet. Ved indskrivning prioriterer vi at skræddersy en udviklingsplan til hver enkelte ung og vi lægger vægt på at ruste den unge til et mere selvstændigt liv efter anbringelsen.


Vi styrker den unges sociale kompetencer. Vi har stort fokus på den unges netværk og ved indskrivning vil vi udarbejde netværkskort, så den unge enten forsat har kontakt til de positive relationer i den unges liv eller oparbejde kontakt til de positive relationer som den unge ønsker.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.