Spædbarnsindsats

IndsatsRutens spæd- og småbørnsteam sikrer faglig opmærksomhed
 og støtte i sårbare småbørnsfamilier. jf. BL § 32 stk. 1, nr. 2 og 5

IndsatsRutens spæd- og småbørnsteam har socialfaglige kompetencer indenfor det prænatale, spædbarns- og småbarnsområdet. Vi er et sammensat team bestående af familieterapeuter, spædbarnsspecialister og socialrådgiveruddannede koordinatorer. Vores spædbarnsspecialister og koordinatorer er uddannet i: 

  • NBO -> Newborn Behavioral Observation
  • ADBB -> Alarm Distress Baby Scale
  • COS-P -> Circle of Security-Parenting

 

Læs mere om vores metoder herunder, eller se videopræsentationen af vores spædbarnsteam og spædbarnsindsatser.

METODER

Newborn Behavioral Observation – NBO

Fra 0 til 3 mdr.

NBO er en spædbarnsfokuseret og relationstøttende observationsmetodee til at styrke forældre-spædbarn-relation. NBO kan hjælpe til at skabe den opmærksomhed og støtte, det kræves for at skabe god trivsel og udvikling hos spædbarnet, forældrene og den samlede nye familie.

Alarm Distress Baby Scale – ADBB

Fra 2 til 24 mdr. 

ADBB bidrager til at opspore og kvalificere en faglig bekymring, fremmer kommunikation med forældre samt styrker en fælles faglig viden og et fælles sprog om spædbarnets psykiske sundhed, tegn på social tilbagetrækning og kontakt.

Circle of Security-Parenting

Fra 6 mdr. til 5 år

Tryghedscirklen er et forældreprogram, der bygger på tilknytningsteori, som har til formål at støtte forældre i at reflektere over egne følelsesmæssige behov og handlemønstre. Ved at udforske de reaktionsmønstre, narrativer og opvækstvilkår som kan have indflydelse på forældrerollen, støttes de til hvordan de bedst imødeser deres børns behov.

Med stærk fagligt funderet viden om spædbarnets trivsel og udvikling samt et generelt fokus på familien som en helhed, understøtter vi forældre-spædbarn-relationerne og hjælper familien med at skabe sikkerhed for spædbarnet samt relevante rammer for varig positiv trivsel og udvikling. Vi kombinerer familieterapi med et særligt fokus på spædbarnets sikkerhed samt praktisk pædagogisk støtte. Vi arbejder relationsstøttende og sikrer opmærksomhed, viden og støtte omkring spædbarnet for at sikre, at der skabes god trivsel og udvikling hos spædbarnet, forældrene og den samlede nye familie. Herigennem er vi med til at sikre, at spædbarnet opnår en tryg start på livet og en sund tilknytning til deres primære omsorgspersoner.

IndsatsRutens spædbarnsindsatser er fleksible i intensitet og varighed og tilrettelægges med en individuel støtteplan, der tager afsæt i de forskellige faser i barnets udvikling – fra det prænatale over spædbarn til småbørn. 

Således kan vi i tæt samarbejde med myndighed og andre relevante fagpersoner, skræddersy indsatserne, så de passer til de enkelte familier og deres behov. 

Spædbarnsindsatserne kan foranstaltes på flere forskellige sprog og kan iværksættes inden for få timer.

KONTAKT VORES SPÆDBARNSTEAM

SANDIE

Spædbarnsspecialist & faglig spædbarnskoordinator

Socialrådgiver & familieterapeut

+45 53 68 00 90

NADIA

Socialfaglig koordinator

Socialrådgiver & spædbarnsspecialist

+45 53 68 53 44

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.