Hvem er
IndsatsRuten?

IndsatsRuten

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier der har brug for støtte til udvikling. 

I IndsatsRuten tager vi udgangspunkt i Signs of Safety og LØFT. Tillidsfuld relationsopbygning vigtig for os for at kunne yde den støtte der skal til for at børnene, de unge og deres familier kan komme i trivsel og positiv udvikling. Vores faglige personale bliver løbende superviseret hver 6. uge.

Samarbejdet mellem kommunen og IndsatsRuten foregår primært via en af vores socialfaglige koordinatorer, som alle har myndighedserfaring fra en børne- og familieafdeling. De socialfaglige koordinatorer agerer bindeled samt er de fagligt ansvarlige for koordineringen og kvaliteten i de enkelte indsatser. Dette foregår blandt andet via hyppige interne opfølgningsmøder med konsulenten.

Opfølgningsmøderne tager udgangspunkt i SoS og således sikrer vi progressionen, kvaliteten samt dokumentationen i vores socialfaglige arbejde.

Som samarbejdspartner med kommunerne er vi gennemsigtige, fleksible og optagede af, at gøre mere af det, der virker.

Arbejdet med udsatte mennesker

Vi er opmærksomme på, at arbejdet med udsatte mennesker og familier indebærer et stort ansvar. Når en ung eller en familie er indskrevet hos os, insisterer vi på at facilitere trivsel og udvikling. Vi omsætter dialogen med kommunen til meningsfulde forløb for de indskrevne og via løbende kontakt med kommunen sikrer vi progressionen i indsatsen. Hvis vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at understøtte progressionen, vil vi på bagrund af vores grundige dokumentationspraksis formidle dette til kommunen.

På den måde forvalter vi det store ansvar – nemlig ved at gøre det ordentligt, ellers gør vi det slet ikke. Gennemsigtighed er med andre ord en kerneværdi i IndsatsRuten.

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.

Vores tilgang

IndsatsRuten arbejder ressourceorienteret og løsningsfokuseret og vores medarbejdere er bl.a. uddannede i LØFT, hvilket er vores fælles faglige tilgang samt sprog. Vi tænker i risiko- og beskyttelsesfaktorer, men udfordringer skal håndteres ved hjælp af ressourcer og derfor anvender vi motiverende samtaler og finder de konstruktive håb og drømme om en bedre fremtid frem.  Vi tror nemlig på, at alle vil have et godt og sundt liv. Og det brænder vi for at hjælpe udsatte børn, unge og familier med.

Engagerede medarbejdere

IndsatsRutens medarbejdere er stærkt engagerede i det sociale arbejde. Vi sætter en ære og stolthed i, at vi vil og skal fremme udviklingen i de udsatte familier. Alle mennesker vil det gode liv og vil have det, der er bedst for dem selv og deres kære. Vores fornemmeste opgave er derfor at støtte dem i at træffe de valg, der bringer dem i retning af dette på en konstruktiv måde.

Vi arbejder professionelt og systematisk, men vi er også hele mennesker. Derfor møder børnene, de unge og familierne åbne, nysgerrige, kærlige og insisterende medarbejdere. For os skal faglighed, etik, engagement samt viden gå op i en højere enhed. Vi deler vores synspunkter, erfaringer og viden med hinanden på systematisk vis og på jævnlig basis. Vi står aldrig stædigt fast på egne ideer, men udvikler os derimod sammen.

Dette er en af vores grundpiller.

Hvem er vi

Om IndsatsRuten

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier der har brug for støtte til udvikling. Vi arbejder primært indenfor kapitel 11 i Lov om Social Service.

Læs mere »
Hvem er vi

Praksisnært oplæg

Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Læs mere »
Hvem er vi

Metoder

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vores intention vil altid være at understøtte de unge og deres familier i at italesætte, identificere og arbejde i retning af deres drømme.

Læs mere »

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.