Forebyggelse af skolevægring

Forebyggelse af skolevægring jf. BL § 32 stk. 1, nr. 3 og 5

Hvis socialforvaltningen og PPR er i overvejelser om at visitere en ung til et dagbehandlingstilbud, kan vores skolevægringsindsats være et relevant alternativ og således forebygge, at den unge bliver indskrevet i et dagbehandlingstilbud.

IndsatsRutens skolevægringsteam vil samarbejde med skolen, PPR og social- og skoleforvaltningen om at tilrettelægge en indsats til den unge, hvis formål er at reintegrere og fastholde den unges forhold og motivation til skolen. Sideløbende med dette stiller vi skarpt på forholdene i den unge hjem via en tilknyttet familiebehandler.

Det er en helhedsorienteret indsats og vores team sætter ind på følgende tre arenaer: Skolen, familien og fritiden.

Partnerskab

For at understøtte en positiv udvikling, er det vigtigt, at et tydeligt og målrettet samarbejde bliver sat i værk, og at der er en relevant kontakt mellem skole, klub, fritidsklub, SFO/børnehave, forvaltning og IndsatsRutens medarbejdere.

Der vil derfor være lagt op til, at vores konsulent er i tæt dialog med den daglige skoleledelse, kontaktlærere og kontaktpædagoger samt den ansvarlige sagsbehandler på sagen.

Skoleindsatsen

Vi understøtter skolen i at etablere en tryg og udviklende social ramme for den unges skolegang. Vores konsulent arbejder på tværs og kan derfor inviteres ind i klasselokalet, i skolegården og derved være med til at styrke både faglig og social udvikling. Vores konsulent yder direkte støtte til den unges personlige og faglige udvikling, herunder udviklingen af en positiv skoleidentitet samt konkret lektiehjælp, hvis dette er nødvendigt. Det handler om at støtte den unge til at fortælle en ny historie om sig selv.

Familieindsatsen


Da den unge som regel vil have en række sociale og familiære udfordringer, som har en negativ påvirkning på den unges skolegang, er familiebehandling en vigtig del af indsatsen. Vi arbejder løsningsfokuseret og målrettet med at motivere til medansvar såvel som vi opdyrker ressourcer for at understøtte trivslen i familien. Familiebehandleren kan eksempelvis udarbejde et netværkskort for at kortlægge ressourcerne i familiens netværk, hvis det er vurderingen, at der er brug for ekstra ressourcer. Faste familiemøder med familiens medlemmer er en forankret del af IndsatsRutens familiearbejde, hvor vi arbejder målrettet med positive forandringsudsagn samt med familiens egne drømme, ønsker og håb for en positiv fremtid.

Fritidsindsatsen


Vores konsulenter vil gå på tværs af alle arenaer, som den unge befinder sig. I hjemmet, skole og i fritiden. Vores medarbejder vil være opsøgende i forhold til etablering af samarbejde med den lokale SFO/fritidsklub, andre fritidsinteresser og foreninger. Hensigten er at bygge bro til positive fællesskaber, der findes i lokalområdet og arbejde målrettet med at stimulere den unges lyst til at blive en del af disse fællesskaber. Målet er at finde alternative miljøer, der ikke er destruktive for den unges videre udvikling.

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.