Unge-
indsatser

Støtte af den unge

Vi tilbyder støtte-kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i sit liv, der er konstruktive og understøttende for positiv udvikling og trivsel. Kontaktpersonen fungerer ofte som den stabile voksne i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser og faciliterer kontakt til den del af civilsamfundet, der kan være med til videreudvikle og forankre den unges generelle trivsel og udvikling. Vi er øvrigt specialiseret indenfor ungdomskriminalitet og kan derfor løfte tunge sager, hvor kriminalitet indgår som en væsentlig del af bekymringen. IndsatsRuten tilbyder også konsulentbistand til kommuner, der har udfordringer med at etablere foranstaltninger der virker. Vores kontaktpersoner er socialfagligt uddannet og de har mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde samt faglige specialiseringer. Derfor har vi en unik mulighed for at lave de rette matche både hvad angår faglighed, sprog, kultur køn og alder. Vi opkvalificerer vores medarbejdere løbende i LØFT og på den måde sikrer vi, at vores alsidige skare af kontaktpersoner har et fælles fagligt sprog, der sætter den unge i centrum af sit eget liv. Der kan iværksættes kontaktpersonsordning med få timers varsel, der hvor der er behov for akut støtte.  

Vores Ydelser

Ungeindsatser

Støtte-Kontaktperson

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge.

Læs mere »
Ungeindsatser

Beskæftigelsesindsats

IndsatsRuten tilbyder beskæftigelsesstøtte og -vejledning til borgere, der har behov for at opdage egne ressourcer og potentialer i forbindelse med fremtidig beskæftigelse.

Læs mere »
Ungeindsatser

Ungefaglig undersøgelse

IndsatsRuten er specialiseret indenfor ungdomskriminalitets-nævnet og har specialiseret viden om unge kriminelle og unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet.

Læs mere »
Ungeindsatser

Forebyggelse af skolevægring

Hvis socialforvaltningen og PPR er i overvejelser om at visitere en ung til et dagbehandlingstilbud, kan vores Flex-undervisningsindsats være et relevant alternativ og således forebygge, at den unge bliver indskrevet i et dagbehandlingstilbud.

Læs mere »
Ungeindsatser

Diamantforløb

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk.

Læs mere »
Ungeindsatser

Ungestøtte

Kontaktpersonen støtter den unge i at finde fodfæste i egen tilværelse. Fokus i vores efterværnsindsats er at understøtte den unges selvstændiggørelse.

Læs mere »
Ungeindsatser

Forbedringsforløb

IndsatsRuten har i mange år beskæftiget sig med unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet unge der begår sig i kriminelle miljøer og derved begår kriminalitet.

Læs mere »
Ungeindsatser

Misbrugsvejledning

IndsatsRutens misbrugsbehandling baserer sig på motivation, positive netværk samt afdækning af negative forhold i den unges liv. Misbrug er ofte knyttet til ringe familiær sammenhængskraft og tilknytning, omsorgssvigt samt særlige ungefællesskaber.

Læs mere »

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.