Om IndsatsRuten

IndsatsRuten, Opholdsstedet Gravitas og Gravitas Støtte & Omsorg er tre virksomheder, der tilsammen udgør vores enhed.

De tre virksomheder bindes sammen af vores koordinerende team, der består af stabsmedarbejdere fra de tre virksomheder og som til dagligt sidder I IndsatsRuten i Rødovre.

De tre virksomheders kompetenceområder rummer ressource-, problem- og behandlingsorienterede tilgange og på den måde tilbyder vi vores indskrevne en unik kontinuitet, fordi vores personale kan følge den indskrevne og dermed sikre en tryg relationel rød tråd f.eks. fra en intensiv forebyggende indsats til en midlertidig anbringelse på Børne- og Ungehjemmet Gravitas - eller omvendt fra anbringelse og f.eks. derfra videre ind i en ungestøtte i IndsatsRutens regi.

Vi sikrer, at vigtig viden ikke tabes, fordi vi har institutionaliseret koordinering og vidensdeling på tværs af virksomhederne.

Løsningsfokuseret tilgang

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vi understøtter de unge og deres familier i at identificere, italesætte og arbejde i retning af deres drømme og ønsker om et liv med trivsel, udvikling og tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Fordi IndsatsRuten fokuserer på den enkeltes ønske om en trivsel og gode rammer for udvikling, er en af vores fornemste opgaver at hjælpe vores indskrevne med at tage ejerskab for den foreliggende handleplan, som kommunen har udarbejdet. IndsatsRutens ser den enkelte som ekspert i eget liv og derfor har de også selv konstruktive bud på, hvordan en positiv forandring afstedkommer.

IndsatsRuten 

IndsatsRuten er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i ydelser til børn, unge og familier der har brug for støtte til udvikling. Vores metodiske afsæt tager vi i relationspædagogik, LØFT og Signs of Safety. 

Vores konsulenter opkvalificeres løbende i LØFT såvel som vi har gruppesupervision hver 6. uge.

Samarbejdet mellem kommunen og IndsatsRuten foregår primært via en af vores socialfaglige koordinatorer, som alle har myndighedserfaring fra en børne- og familieafdeling. De socialfaglige koordinatorer agerer bindeled samt er de fagligt ansvarlige for koordineringen og kvaliteten i de enkelte indsatser. Dette foregår blandt andet via hyppige interne opfølgningsmøder med konsulenten. Opfølgningsmøderne tager udgangspunkt i SoS og således sikrer vi progressionen, kvaliteten samt dokumentationen i vores socialfaglige arbejde.

Som samarbejdspartner med kommunerne er vi gennemsigtige, fleksible og optagede af, at gøre mere af det, der virker.

Engagerede medarbejdere

IndsatsRutens medarbejdere er stærkt engagerede i det sociale arbejde. Vi sætter en ære og stolthed i at fremme udviklingen i de udsatte familier. Alle mennesker vil det gode liv og vil have det, der er bedst for dem selv og deres kære. Vores fornemmeste opgave er derfor at støtte dem i at træffe de valg, der bringer dem i retning af dette på en konstruktiv måde og i overensstemmelse med den foreliggende handleplan.
Vi arbejder professionelt og systematisk, men vi er også hele mennesker. Derfor møder børnene, de unge og familierne åbne, nysgerrige, kærlige og insisterende medarbejdere. For os skal faglighed, etik, engagement samt viden gå op i en højere enhed. Vi deler vores synspunkter, erfaringer og viden med hinanden på systematisk vis og på jævnlig basis. Vi står aldrig stædigt fast på egne ideer, men udvikler os derimod sammen. Dette er en af vores grundpiller.

Arbejdet med udsatte mennesker

Vi er opmærksomme på, at arbejdet med udsatte mennesker og familier indebærer et stort ansvar. Når en ung eller en familie er indskrevet hos os, insisterer vi på at facilitere trivsel og udvikling. Vi omsætter dialogen med kommunen til meningsfulde forløb for de indskrevne og via løbende kontakt med kommunen, sikrer vi progressionen i indsatsen.

Hvis vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at understøtte progressionen, vil vi på bagrund af vores grundige dokumentationspraksis formidle dette til kommunen. På den måde forvalter vi det store ansvar – nemlig ved at gøre det ordentligt, ellers gør vi det slet ikke. Gennemsigtighed er med andre ord en kerneværdi i IndsatsRuten.

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.

Vores tilgang

IndsatsRuten arbejder ressourceorienteret og løsningsfokuseret og vores medarbejdere er bl.a. uddannede i LØFT, hvilket er vores fælles faglige tilgang samt sprog. Vi tænker i risiko- og beskyttelsesfaktorer, men udfordringer skal håndteres ved hjælp af ressourcer og derfor anvender vi motiverende samtaler og finder de konstruktive håb og drømme om en bedre fremtid frem.

Vi tror nemlig på, at alle vil have et godt og sundt liv. Og det brænder vi for at hjælpe udsatte børn, unge og familier med.

Om IndsatsRuten

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.