Diamantforløb

Vredeshåndtering for unge

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk.

Den unge lærer at handle mere hensigtsmæssigt på sine følelser og tilskyndelser. Herved øges muligheden for at minimere de utilsigtede konsekvenser, der ofte opstår, når vreden ureflekteret omsættes til handlinger – typisk af aggressiv og voldelig karakter. 

Alle kursusledere i IndsatsRuten er uddannede i Diamantforløb og har mellem 5 og 7 års erfaring med at afholde både individuelle og gruppebaserede forløb. Vi har mange års erfaring i at samarbejde med Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen og underretter løbende, om aftaler bliver overholdt, hvis der er truffet afgørelse om forløb om vredeshåndtering i UKN, jf. LBU.

I IndsatsRuten arbejder vi primært med individuelle forløb, men vi kan også facilitere gruppeforløb ved behov. Diamantforløbet kan også indgå som en del af et forbedringsforløb (jf. LBU §13) eller et kontaktpersonsforløb (jf. BL §32.1.3).

Diamantforløbets målgruppe:

  • Unge i udskolingen eller ældre
  • Unge hvor temperament eller vrede fylder meget
  • Unge der vender vreden indad
  • Unge der bevæger sig i risikofyldte miljøer 


Forløbsbeskrivelse

Efter visitation og foreløbig screening inviteres den unge til en individuel forsamtale, hvor forløbet tilrettelægges. Forsamtalen er med til at give den unge en forståelse af, at vrede er en af vores seks grundfølelser og kan derfor som sådan ikke fjernes.

Herimod vil forløbet styrke den unges evne til at forstå, identificere samt håndtere vreden og dermed opøve et mere hensigtsmæssigt handlingsrepetoire på baggrund af øget selvforståelse, viden om egne kognitive evner samt afspændingsmetoder. 

Diamantforløbet er opbygget af 8 moduler med hvert deres tema. Tidsramme, antallet af pauser og fokus tilrettelægges ud fra den unges behov og dagsform. Hvert modul starter med at dagsordenen gennemgås samt udfyldelse af humørbarometer og logbog. Indholdet i logbogen danner rammen om dagens undervisning.

Den røde tråd igennem alle 8 moduler tager udgangspunkt i den unges baggrund og erfaring. Vi kommer forbi temaer som familie, uddannelse, fritid, kammerater og netværk. Hvert modul afsluttes med en afspændingsøvelse der fokuserer på krop og vejrtrækning.

Da den unge tilegner sig flere forskellige værktøjer til vredeshåndtering, anbefaler vi, at Diamantforløbet fungerer som et tillæg til en kontaktpersonsordning. På den måde kan vores kontaktperson understøtte den unge i at anvende værktøjerne i praksis og dermed være med til at sikre, at denne vigtige læring forankres i den unges liv på alle de arenaer, som vedkommende bevæger sig i.


Kontakt os, og hør mere om vores arbejde med diamantforløb

Du er altid velkommen til at kontakte IndsatsRuten, hvis du har en specifik indsats, hvor vredeshåndtering kunne være relevant, eller hvis du ønsker en uddybning af vores erfaring med Diamantforløb. Vi står til rådighed 24/7.

ROWENA

Teamleder

Socialrådgiver

+45 53 68 53 53

 1) Vreden 
2) Vreden i kroppen 
3) Vredens tegn og tricks 
4) Historier om vrede 
5) Træning af sociale færdigheder 
6) Kommunikation og håndtering af kritik 
7) Vredens konsekvenser  
8) Brug af sit netværk 

Har du brug for at drøfte en sag..?

Så kontakt os direkte på:

Er du i tvivl om noget?

Tag en gratis samtale

Vi arbejder altid løsningsfokuseret for at understøtte den indskrevne med at se egne ressourcer. Respekten for og troen på, at det enkelte menneske eller familie selv har kraften til at skabe trivsel og udvikling ligger i IndsatsRutens DNA. Mennesket vi sidder overfor bliver set, hørt og forstået – men også positivt forstyrret.